โรงเรียนอัสสัมชัญมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าศตวรรษ

เกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่ม และเหตุการณ์ทางสังคมหลายมิติมีข้อมูลและหลักฐานชั้นปฐมภูมิในรูปแบบต่างๆ จำนวนมาก ทั้งข้อมูลเก่า และ เรื่องราวร่วมสมัย ในรูปแบบของเอกสาร รูปภาพ สิ่งของ ตัวบุคคล และ สถานที่ ข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญข้อมูลหลายชิ้น กระจัดกระจาย เลือนหายในความทรงจำ และกำลังจะสูญหายไปจากโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

ด้วยเหตุนี้...

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญกลุ่มหนึ่งร่วมกับทาง

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เริ่มจัดทำ

ฐานข้อมูล (database)

ซึ่งเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย ฐานข้อมูลมีความชัดเจนประชาคมอัสสัมชัญ และประชาชนทั่วไปก็สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งาน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำรวมถึงงานบริการวิชาการแก่สังคมที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต