What are you looking for at the Artifacts ?

แสดงตั้งแต่รายการที่ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ
  • ประติมากรรม นักบุญ หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   หมายเลข A5-1-0003
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)
  • ประติมากรรม พระนางพรหมจารีมารีอา ตึกอัสสัมชัญ 100 ปี
   หมายเลข A5-1-0016
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)
  • ประติมากรรม พระแม่มารีรองรับพระศพพระเยซู (The Pieta)
   หมายเลข A5-1 -0001
   อายุสมัย: ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
  • ประติมากรรมนูนสูงสำหรับหอประชุมตึกสุวรรณสมโภช
   หมายเลข A5-1-0002
   อายุสมัย: 2491-2494
  • ประติมากรรมพระแม่มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
   หมายเลข A5-1-0020
   อายุสมัย: ต้นพุทธศตวรรษที่ 26
  • ไม้กางเขนจารึกคำสอนนักบุญหลุยส์
   หมายเลข A5-1-0018
   อายุสมัย: หลัง พุทธศตวรรษที่ 23 (หลัง คริสตศตวรรษที่ 18)
  • ไม้กางเขนที่ระลึกจากกรุงเยรูซาเลม
   หมายเลข A5-1-0007
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2430-2480 (ค.ศ. 1887-1937)
  • ไม้กางเขนละติน แบบแขวน
   หมายเลข A5-1-0005
   อายุสมัย: พ.ศ. 2400 - 2499 (ค.ศ. 1857 - 1956)
  • ไม้กางเขนละติน แบบตั้งโต๊ะ
   หมายเลข A5-1-0008
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2350-2450 (ค.ศ.1807-1907)