What are you looking for at the Artifacts ?

แสดงตั้งแต่รายการที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
  • ตราประทับหนังสือโรงเรียนอาซมซาน กอเล็ศ
   หมายเลข A10-8-0002
   อายุสมัย: พ.ศ. 2444 - 2453 (ค.ศ. 1901 - 1910)
  • ตราประทับอักษรย่อบนเสื้อนักเรียน
   หมายเลข A10-8-0001
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2492 - 2496 (ค.ศ. 1949 - 1953)