What are you looking for at the Artifacts ?

แสดงตั้งแต่รายการที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ
  • กล้องส่องทางไกลตาเดียว
   หมายเลข A10-10-0003
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2200 - 2500 (ค.ศ. 1657 - 1957 )
  • เกียรติบัตรรับรองวิทยฐานะโรงเรียนอัสสัมชัญ
   หมายเลข A10-10-0008
   อายุสมัย: พ.ศ. 2486 (ค.ศ.1943)
  • ดาบง้าว
   หมายเลข A10-10-0005
   อายุสมัย: พุทธศตวรรษที่ 26
  • ป้ายห้องเรียน
   หมายเลข A10-10-0013
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901)
  • ร่ม
   หมายเลข A10-10-0015
   อายุสมัย: ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 23 - 25 (คริสต์ศตวรรษที่ 18 - 19)