What are you looking for at the Artifacts ?

แสดงตั้งแต่รายการที่ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
  • เครื่องฉายภาพ บริษัท S.F.O.M.
   หมายเลข A4-1-0005
   อายุสมัย: พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
  • เครื่องฉายภาพ บริษัท Society for visual education inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   หมายเลข A4-1-0001
   อายุสมัย: พ.ศ. 2490 - 2500 (ค.ศ. 1947 - 1957)
  • เครื่องฉายภาพ ยี่ห้อ Kodak
   หมายเลข A4-1-0007
   อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2525-2527 (ค.ศ. 1982 – 1984)
  • เครื่องเล่นฟิล์ม บริษัท CAMAC
   หมายเลข A4-1-0004
   อายุสมัย: พ.ศ.2523-2533 (ค.ศ.1980-1990)
  • เครื่องอัดขยายภาพ บริษัท Durst
   หมายเลข A4-1-0003
   อายุสมัย: พ.ศ.2525 (ค.ศ. 1982)
  • เครื่องอัดขยายภาพ บริษัท Meopta
   หมายเลข A4-9-0006
   อายุสมัย: พ.ศ.2503-2512 (ค.ศ.1960-1969)