What are you looking for at the Artifacts ?

แสดงตั้งแต่รายการที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
    • โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน
      หมายเลข A4-4-0001
      อายุสมัย: ประมาณ พ.ศ. 2433 - 2475 (ค.ศ. 1890 - 1932)