พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 และ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร์ พุทธศักราช 2477 พร้อมด้วยกฏกระทรวง

product
ปีที่พิมพ์:
1948
จำนวนหน้า:
87
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
โรงพิมพ์คุรุสภา
คำสำคัญ:
-