อุโฆษสาร 1952

ปีที่พิมพ์:
1952
จำนวนหน้า:
594
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

สารบัญ

 

หน้า 1 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ

หน้า คำประกาศเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ฯ

หน้า อัสสัมชนิกรุ่นแรก

หน้า คติพจน์ โดย เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ

หน้า คำขวัญ โดย ควง อภัยวงศ์

หน้า 11 คำอวยพร โดย พระยาศรีวิศาลวาจา

หน้า 13 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - อเมริกา โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

หน้า 35 อ.ส.ช. 900 โดย พระยาศราภัยพิพัฒ

หน้า 38 สยามมาตาเทวี โดย เสฐียรโกเศศ

หน้า 43 เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน โดย ดิเรก ชัยนาม

หน้า 45 การบัญญัติศัพท์ โดย พระเรี่ยมวิรัชชพากย์

หน้า 59 รู้ทุกสิ่งในบางสิ่ง รู้บางสิ่งในทุกสิ่ง โดย วิจิตร ลุลิตานนท์

หน้า 62 คำแนะนำบางอย่างที่ใช้ในการสอนวิชาดนตรี โดย พระเจนดุริยางค์

หน้า 67 อัสสัมชัญรำลึก โดย สุกิจ นิมมานเหมินทร์

หน้า 70 มุสาวาทาเวรมณี โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หน้า 75 ใต้ร่มธงแดง - ขาว

หน้า 76 A.C. ศุขเล็ก เด็กครึ่งนอกครึ่งใน โดย ประยูร จรรยาวงศ์

หน้า 79 เพียงแต่ความรู้สึก โดย พ.อ. บริบูรณ์ จุลจาริต

หน้า 82 ชนะใจเป็นยอดชัยชนะ โดย ไถง สุวรรณทัต

หน้า 85 เกี่ยวดองหนองยุ่ง โดย สันต์ เทวรักษ์

หน้า 91 ทัศนะ โดย จุธา วิรยศิริ

หน้า 92 ฝันร้ายกลายเป็นดี โดย สมหมาย ฮุนตระกูล

หน้า 94 กฏหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ โดย พ.ท. สุข เปรินาวิน

หน้า 99 วัยเรียนไม่ใช่วัยรัก โดย โยธิน ประพันธ์กร

หน้า 109 นักเรียนควรหัดมวยหรือไม้ โดย เขตร ศรียาภัย

หน้า 113 ประชาธิปไตยกับเสรีประชาธิปไตย โดย ฉลวย พิชัยศรทัต

หน้า 116 บทเรียนของชีวิต โดย สุนทร ชูพันธุ์

หน้า 123 1 ปีเศษของการเจรจักพักรบในเกาหลี โดย อารี

หน้า 128 ผู้ไม่ยอมคุกเข่าให้แก่พรหมลิขิต โดย จันทร์แรม จันทรวิรุจ

หน้า 134 ท่านอธิการใหม่ โดย บรรณา ชโนดม

หน้า 141 ตึกสุวรรณสมโภช โดย เฉลิมวงศ์ ปีตรังสี

หน้า 157 ความหลังยังจำได้ โดย เจือ ฉั่วประยูร

หน้า 162 แด่ดรุณีผู้ล่วงลับ โดย ย.ย. สามเสน

หน้า 164 สร้างกรุง โดย มานพ ศรินทุ

หน้า 171 ทางของการเพิ่มพูนความรู้ โดย ครูคนหนึ่ง

หน้า 173 รถยนตร์สองคัน โดย ป.ทรวง

หน้า 174 พลานามัย โดย ชุณฑ์ อรุณโรจน์

หน้า 185 สังคหวัตถุธรรม โดย พ.ป.

หน้า 194 สาส์นจากดวงใจ โดย สะอาด อินทรสารี

หน้า 203 บุญจาริกไปโรม โดย บาทหลวง ยอลลี่

หน้า 203 พรนางฟ้า โดย ย.ย. สามเสน

หน้า 225 จดหมายปลัดแป๊ะ

หน้า 228 นากเสวี

หน้า 239 สู่ใต้ร่มจำปี โดย ศรีภูมิ ศุขเนตร

หน้า 242 ภัยคอมมูนิสม์ โดย ทองอวน อุตรวิเชียร

หน้า 249 เกียรติคุณของคุณพ่อกอลัมเบท์ โดย เลียว แสงสุธรรม

หน้า 256 พระเจดีย์ยุทธหัตถี โดย ส.ศิวรักษ์

หน้า 260 วิธีทำหมึกลับ โดย สุทธิเฉลิม จำเริญงาน

หน้า 262 เรื่องเกี่ยวกับกีฬา โดย อดินันท์ กัลยางกูร

หน้า 273 คำคม

หน้า 276108 - 1009

หน้า 286 ตู้ไปรษณีย์

หน้า 289 คุตทะราด

หน้า 293 คุณหมอแบรนด์ โดย สุนทร ศรีนาคารู

หน้า 296 บันทึกการไปภูกระดึงของข้าพเจ้า โดย ถนัด ศรมณี

หน้า 302 คุณของบิดามารดา โดย สมพงศ์ อุดมเกียรติ

หน้า 303 ลานกวี

หน้า 317 ข่าวมรณะ

หน้า 322 ปฏิทินบัตร

หน้า 326 ข่าวกีฬา

หน้า 333 บทบรรณาธิการ

 


 

Timeline

 

7 พฤษภาคม 2469 รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน

15 สิงหาคม 2429 สมเด้จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศเสด็จวางศิลาฤกษ์

10 มิถุนายน 2495 วันฉลองท่านอธิการประจำโรงเรียน : เจษฎาจารย์อูรแบง

ตุลาคม 2494 ตึกสุวรรณสมโภชสร้างเสร็จ

เมษายน 2489 คณะเจษฎาจารย์เดินทางกลับจากอินเดียสงครามโลกครั้งที่ 2 จบ

20 มิถุนายน 2490 ตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนสร้าง และบูรณะโรงเรียน

24 มิถุนายน 2491 ทำสัญญาก่อสร้างตึกสุวรรณสมโภชกับบริษัทคริสตีนีแอนด์นีลเสน

17 พฤศจิกายน 2494 ทำพิธีเปิดตึกสุวรรณสมโภช พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพืทยลาภพฤฒิยากรเสด็จมาเปิด

20 ตุลาคม 2444 คณะเจษฎาจารย์รุ่นแรกเดินทางมาถึงพระนคร

1879 โรงเรียนเพิ่มแผนกภาษาอังกฤษ

1885 เปิดรับนักเรียนทั่วไป เลิกเป็นโรงเรียนวั

7 กรกฎาคม 1887 วัดที่ดินในสวนมะม่วงเพื่อปักเขตสร้างโรงเรียน

25 สิงหาคม 1888 สร้างสถานที่สำหรับนักเรียนที่เป็นอเด็กกำพร้า

21 กันยายน 1901 คณะเจษฎาจารย์นำโดยภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ มาถึงกรุงเทพฯ

23 ตุลาคม 1902 คุณพ่อกอลมเบต์เดินทางกลับถึงประเทศไทย

1 มิถุนายน 1904 ก่อตั้งสโมสรนักเรียนอัสสัมชัญ

28 สิงหาคม 2475 การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศระหว่างทีมอัสสัมชัญ กับทีมกฤษฎาคม(รัชกาลที่ 7 และพระบรมราชินีทอดพระเนตร อัสสัมชัญ ชนะ 3 ต่อ 2

3 กันยายน 2494 ภราดาอัลเบิร์ตเสียชีวิต

28 ตุลาคม 2494 ทำพิธีเสกตึกใหม่ ฯพณฯสังฆราชโชแรงประกอบพิธี

2 กุมภาพันธ์ 2495 โรงเรียนมิสซังต่าง ๆ จัดงานบุณยวาณิชย์ บริเวณโรงเรียน