อุโฆษสาร 1969

ปีที่พิมพ์:
1969
จำนวนหน้า:
497
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

สารบัญ

 

หน้า 1 เมื่อ 60 ปีก่อน โดย พระเรี่ยมวิรัชชพากย์

หน้า 9 มูลนิธิบราเด้อฮีแลร์ โดย พระบำรุงวนกิจ

หน้า 13 ลักษณะแท้ของผู้นำ โดย นายเอก วีสกุล

หน้า 19 สนทนากับนักเรียนอัสสัมชัญ โดย นายวิสูตร อรรถยุติ

หน้า 27 การปกครองในสถาบันการศึกษา โดย ดร.วิจิตร ลุลิตานนท์

หน้า 33 งานแปลบทกวี โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

หน้า 43 อนุโมทนาสาธุการ โดย อาจารย์เจริญ บุญมโหตม์

หน้า 49 แต่รังกากายังชมว่าคมขำ โดย นายจินดา จินตนเสรี

หน้า 53 ความรักอยู่ที่ไหน พระอยู่ที่นั่น โดย ป.ทรวง

หน้า 59 วัยรุ่น วัยคะนอง โดย อาจารย์นารถ จันทรสันติ

หน้า 63 การศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายเทียม คมกฤส

หน้า 71 NIDA โดย ดร.มาลัย หุวะนันทน์

หน้า 79 คำขวัญ โดย ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร์

หน้า 89 ฟังไม่ได้ศํพท์จับเอามากระเดียด โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หน้า 93 บทความ โดย ดร.ถนัด คอมันตร์

หน้า 97 หลักนิยมการปฏิบัติการรบแบบกองโจรของเหมาเซตุง โดย พันเอกวิชาญ บุญญะสิทธิ

หน้า 103 สิ่งซึ่งได้มาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ โดย วิม อิทธิกุล

หน้า 115 วิทยาลัยเอกชน โดย ดร.สมภพ โหตระกิตย์

หน้า 121 การแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา โดย ดร.หยุด แสงอุทัย

หน้า 129 พงศาวดารคลองปานามา โดย พลเรือโทปิติ ตันติเวสส

หน้า 135 สิ่งท่ข้าพเจ้าได้จากโรงเรียนอัสสัมชัญ โดย นายบุณย์ เจริญไชย

หน้า 139 มาประกอบอาชีพช่างกันเถอะ โดย นายเกษม จาติกวนิช

หน้า 143 ความเปล่าเปลี่ยวใจ แก้อย่างไรจึงจะหาย โดย ดร.บุญสม มาร์ติน

หน้า 145 สำคัญอยู่ที่คน “คน” โดย นาวาโททินกร พันธุ์กระวี

หน้า 151 THE STRUGGLE FOR PEACE โดย MR.BARKAT SAIMWALA

หน้า 153 การเมืองเป็นเรื่องของชาวบ้าน โดย ดร.พัทยา สายหู

หน้า 161 เมื่อข้าพเจ้าเข้าเฝ้ากรมหมื่่นพิทยลาภพฤฒิยากร โดย นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์

หน้า 165 ความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ โดย นายสุพจน์ โกสิยะจินดา

หน้า 175 ปัญหาการศึกษาของเมืองไทยปัจจุบัน โดย นายเจริญ คันธวงศ์

หน้า 179 การศึกษาต่อในทางประเทศ โดย นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา

หน้า 185 เบื้องหลังสถานทูตรัสเซีย โดย อาจารย์ บุญวัฒน์ วีสกุล

หน้า 189 สถิติของนักเรียนอัสสัมชัญ

หน้า 193 จดหมายเหตุของนายตระกรัน โดย อดุล โรจน์วิถี

หน้า 237 สุนทรพจน์

หน้า 239 เก็บของตกได้ ต้องติดคุก โดย อาจารย์ประดิษฐ์ เลียวพานิช

หน้า 241 THE AIM OD EDUCATION โดย BROTHER CYRIL

หน้า 243 กีฬาฟุตบอล โดย กวี ปิยพงศ์

หน้า 249 พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย โดย อดุล โรจน์วิถี

หน้า 253 การศึกษาที่สังคมต้องการ โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

หน้า 257 มาพัฒนากันเถอะ โดย กนก วงศ์ตระหง่าน

หน้า 259 เที่ยวเมืองเหนือ โดย สมบูรณ์ พันธุมโกมล

หน้า 263 คุณทราบไหมเกี่ยวกับ EXPO’70 โดย ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

บทแทรกคำประพันธ์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส