อุโฆษสาร 1971

ปีที่พิมพ์:
1971
จำนวนหน้า:
378
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

อุโฆษสาร 1971

โรงเรียนอัสสัมชัญกลับมามีวารสารของตัวเองอีกครั้งในใน ค.ศ. 1952 จัดทำโดยบรรดานักเรียน มีสุลักษณ์ ศิวรักษ์เป็น บรรณาธิการเล่มแรก พยายามเลียนแบบให้เหมือนกับอัสสัมชัญ อุโฆษสมัย พระยาอนุมานราชธนเป็นผู้คิดชื่อหนังสือ โดยมี ฟ.ฮีแลร์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ชื่อ "อุโฆษสาร" ทำต่อเนื่อง มาจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก็หยุดไป และกลับมาทำอีกครั้งในปี ค.ศ. 1966 ต่อเนื่องไปจนถึง ค.ศ. 1980 จึงได้ยุติลงไป รวม 19 เล่ม

 


 

สารบัญ

 

หน้า 1 คำขวัญ โดย ศรีเสนา สมบัติศิริ

หน้า 3 ลูกศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ปัญหาเรื่องเด็กและโรงเรียน โดย พระยามไหสวรรย์

หน้า 11 เก็บเล็กผสมน้อย โดย น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ ร.น.

หน้า 15 บทความสั้น ๆ สำหรับนักเรียนอัสสัมชัญ โดย สัญญา ธรรมศักดิ์

หน้า 17 หนูเอ๋ย ! จงจำคำครูว่า โดย ดร.สุกิจ นิมมานเหมินท์

หน้า 25 ยุคใหม่ - สังคมใหม่ โดย ดร.อรุณ สรเทศน์

หน้า 29 ข้อคิดเรื่องอุดมศึกษา โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หน้า 37 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.มาลัย หุวะนันท์

หน้า 41 ครูกับประชาธิปไตย โดย ดร.หยุด แสงอุทัย

หน้า 45 ปุคคลัญญู โดย เขตร ศรียาภัย

หน้า 51 ทำอย่างไรจึงจะรวยหรือปกิณกะแห่งความรวย โดย เจือ เพ็ญภาคกุล

หน้า 57 The Conservation and Development of Natural Resources โดย Dusit Banijbatana

หน้า 65 นำเที่ยว แกรนด์ แคนยอน โดย เอก วีสกุล

หน้า 71 เครืออัสสัมชัญ โดย ภราดา อำรวย ปิ่นรัตน์

หน้า 75 โคลงสอนใจ โดย พล.ต.ต. ธีรบุล จัตตารีส์

หน้า 81 ถามตัวเอง - ตอบตัวเอง โดย วิม อิทธิกุล

หน้า 85 เลือด เอ.ซี. เพียงหนึ่งหยด โดย นวล ปาลิกะภัฎ

หน้า 89 พระราชากับคนเลี้ยงหมู โดย ป.ทรวง

หน้า 91 หายกัน โดย สันต์ เทวรักษ์

หน้า 97 หนวดเคราไม่ทำให้เป็นปรัชญาเมธี โดย จินดา จินตนเสรี

หน้า 99 นักฉวยโอกาส โดย ศรีภูมิ ศุขเนตร

หน้า 105 เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กรับใช้ โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์

หน้า 111 เวลา โดย Barkat Siamwalla

หน้า 115 ภาษา โดย อุทธรณ์ พลกุล

หน้า 119 สวรรค์ยามเด็ก โดย พลเรือโท อภัย สีตกะลิน ร.น.

หน้า 125 หนึ่งในอัสสัมชัญ โดย สมบูรณ์ พันธุมโกมล

หน้า 169 การแต่งเพลงในเมืองไทย โดย แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

หน้า 173 ความสุขในวัยเรียน โดย นายแพทย์ สังกาศ ทองบริสุทธิ์

หน้า 175 ที่ว่าชนะธรรมชาตินั้นเป็นไฉน โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

หน้า 180 นักเรียนที่มหาวิทยาลัยต้องการ

หน้า 185 ความต้องการของธรรมชาติ โดย วินิจ จันทรัช

หน้า 189 อาณาจักรมังกร โดย มังกร เกรีนงวัฒนา

หน้า 197 Rock ‘N’ Roll โดย ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

หน้า 201 สมุดหัวหอกของข้าพเจ้า โดย พรชัย สกุลลีลารัศมี

หน้า 205 ตึก ฟ.ฮีแลร์ โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

หน้า 209 คำประพันธ์ประกอบภาพ ตึก ฟ.ฮีแลร์ โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

หน้า 213 คณะอาจารย์ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

หน้า 251 คณะอาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน้า 257 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ก.

หน้า 265 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ข.

หน้า 273 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ค.

หน้า 281 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ง.

หน้า 289 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ฝรั่งเศส

หน้า 297 คณะอาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้า 305 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก. วิทยาศาสตร์

หน้า 315 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ข. วิทยาศาสตร์

หน้า 325 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศิลปะ 

หน้า 335 คณะผู้จัดทำหนังสืออุโฆษสาร 2514 - 2515

หน้า 340 บรรณาธิการแถลง โดย สมบูรณ์พันธุมโกมล