อุโฆษสาร 1972

ปีที่พิมพ์:
1972
จำนวนหน้า:
513
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

อุโฆษสาร 1972

โรงเรียนอัสสัมชัญกลับมามีวารสารของตัวเองอีกครั้งในใน ค.ศ. 1952 จัดทำโดยบรรดานักเรียน มีสุลักษณ์ ศิวรักษ์เป็น บรรณาธิการเล่มแรก พยายามเลียนแบบให้เหมือนกับอัสสัมชัญ อุโฆษสมัย พระยาอนุมานราชธนเป็นผู้คิดชื่อหนังสือ โดยมี ฟ.ฮีแลร์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ชื่อ "อุโฆษสาร" ทำต่อเนื่อง มาจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก็หยุดไป และกลับมาทำอีกครั้งในปี ค.ศ. 1966 ต่อเนื่องไปจนถึง ค.ศ. 1980 จึงได้ยุติลงไป รวม 19 เล่ม

 


 

สารบัญ

 

หน้า 1 คำขวัญ โดย ศรีเสนา สมบัติศิริ (อสช 918)

หน้า 2 มธุรสพจมาน โดย ม.เจริญ บุณมโหตม์ (อสช 2821)

หน้า 3 การศึกษาในทัศนะของคนธรรมดา โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (อสช 3567)

หน้า 9 อานุภาพห่งความเพียร โดย จินดา จินตนะเสรี (อสช 4105)

หน้า 11 ลำดับอธิการ

หน้า 14 คณาจารย์และนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา

หน้า 23 หนูเมืองกับหนูนา โดย ป.ทรวง (อสช 4227)

หน้า 25 ระลึกถึงโรงเรียนที่รักของข้าพเจ้า โดย ศ.จ.วิจิตร ลุลิตานนท์ (อสช 3533)

หน้า 29 ดีหน่อยก็ยังดี โดย เขตร ศรียาภัย (อสช 3857)

หน้า 33 บทความจากประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ (อสช 4568)

หน้า 35 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

หน้า 38 ถอดความ ฯ

หน้า 41 ภาพชุดเสด็จฯ ทรงเปิดตึก ฟ.ฮีแลร์

หน้า 53 ภาพชุดวันแจกประกาศนียบัตรและรางวัล (ปีการศึกษา 2514)

หน้า 57 เตรียมตัวออกทำงาน โดย ขจร สุขพานิช (อสช 5848)

หน้า 63 มาช่วยกันสนับสนุนให้เยาวชนยิงปืน โดย วริน อมาตยกุล (อสช 6989)

หน้า 65 ภาพชุดเสด็จฯ ทอดพระเนตรละครสมโภชตึก ฟ.ฮีแลร์

หน้า 73 ฝันเฟื่องเรื่อง เอ.ซี. โดย นวล ปาลิกะภัฎ

หน้า 77 ปัญหาวัยรุ่นกับศาสนา โดย ฯพณฯ รัตน์ บำรุงตระกูล (อสช 7443)

หน้า 83 บทความจากอารี อิทธิเกษม (อสช 7653)

หน้า 89 ภาพชุดชีวิตประจำวัน

หน้า 97 ครูมีทางช่วยลดอาชญกรรมของเยาวชนบ้างหรือไม้ โดย ดร.หยุด แสงอุทัย (อสช 8256)

หน้า 101 ฝึกแปล โดย ย.ย. สามเสน (อสช 9855)

หน้า 103 ภาพชุดวันฉลองอธิการ

หน้า 106 กีฬา เอ.ซี. 

หน้า 111 คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน้า 123 เรียนเรื่องเลิกทาส โดย อาจารย์ พ.ท. เชวง เมาลานนท์ (อสช 10536)

หน้า 131 บทบัญญัติ 10 ประการในการสอนและการเรียน โดย เสรี เวชชาชีวะ (อสช 10962)

หน้า 133 การสอนดนตรีสำหรับเด็ก โดย แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ (อสช 11256)

หน้า 137 ปิยมหาราชรำลึก

หน้า 139 งานวิทยาศาสตร์บันเทิงครั้งที่ 4

หน้า 140 คณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

หน้า 153 อุดมการณ์สำหรับการพัฒนาสังคม โดย ดร.พัทยา สายหู (อสช 13240)

หน้า 187 ไหว้ครูเก่า ๆ โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์

หน้า 223 ผู้ปกครองและครูต้องแก้ไขปัญหาเด็กร่วมกัน โดย ม.ณรงค์ ปั้นทอง

หน้า 227 คุณรู้สึกไหมว่าพัฒนาการทางการศึกษาของเรา ”ช้า” เหลือเกิน​​ โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล​