กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา : ‘ธรรมอุดม’ อสช 23678

ผู้เขียน : ‘ธรรมอุดม’ อสช 23678
product

กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา

โดย ‘ธรรมอุดม’ อสช 23678 ใน อุโฆษสาร ปี 1968 หน้า 117 - 118

  


 

       ปัญหาเยาวชนและปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ เป็นปัญหาสำคัญยิ่งประการหนึ่งดังที่ได้พบเห็นอยู่เสมอ ปัญหาของเด็กเยาวชนในวันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญต่อไปในวันหน้า ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีในภายภาคหน้า ย่อมขึ้นยู่กับประชาชาติในขณะนี้ ถ้ามีการพัฒนาตนเองดีก็จะมีส่วนช่วยให้ชาติเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีด้วย

 

       โรงเรียนอัสสัมชัญนอกจากจะให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างดีที่สุดแล้ว ยังอบรมให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองในด้านบุคลิกประจำตัว เช่น รู้จักนบอบ เื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักเสียสละและรักชาติ เพื่อที่จะทำให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้อบรมนั้น บรรลุถึงจุดหมายดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องมีภาคปฏิบัติตามข้อแนะนำนั้นด้วย ทางโรงเรียนจึงได้จัดตั้ง ‘กลุ่มอาสาพัฒนา’ ขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2511 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 14 คน

 

       ก่อนเริ่มงานขั้นแรกทางกลุ่มฯ ได้พิจารณาเห็นว่า เราชาวสมาชิกกลุ่มฯ ได้มีสถานที่ศึกษาก็มีสนามลานเล่นที่สะดวกกว้างขวาง แต่ยังมีเยาวชนอีกมาตามชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลจากเรา ยังไม่มีสถานที่ศึกษาที่เหมาะสม หรือพอพียงกับเยาวชน ในท้องถิ่นนั้น ทางกลุ่มน จึงได้สมาชิกไปช่วยสร้างและปรับปรุงห้องเรียนและลานเล่นของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

       หลังจากปฏิบัติงานครั้งนั้นแล้ว ก็นึกถึงสภาพของเยาวชนในกรุงเทพฯ ท่ามกลางความเจริญของวัตถุนั้น ยังมีเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังต้องพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา และจรรยามารยาท ทางกลุ่มจึงกำหนด โครงการที่จะช่วยเหลือเยาวชนไทยเหล่านี้ งานใหม่ของเราให้ชื่อว่า ‘งานทางสังคมสงเคราะห์ต่อเยาวชน’ โดยได้ดำเนินงานที่ซอยจารุรัตน์ มักกะสัน โดยได้รับความร่วมมือจาก “โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย” และทางกลุ่มอาสาพัฒนาอัสสัมชัญขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย งานดังกล่าวก็มีการให้การศึกษาต่อเยาวชน ช่วยปรับปรุงหมู่บ้านของเขา และไปเยี่ยมเยียนผู้ปกครองของเยาวชนเหล่านั้น ให้การช่วยเหลือแก่คนเจ็บเท่าที่จะทำได้ งานดังกล่าวก็ยังได้กระทำอยู่เรื่อยมา ในขณะนี้งานทางด้านสังคมสงเคราะห์ของกลุ่มฯ ก็ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง โดยทางกลุ่มฯอาสาพัฒนาได้ทำการช่วยเหลือเยาวชนที่ยังขาดสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ดังที่ได้เคยทำไปแล้ว การปฏิบัติงานชิ้นใหม่นี้ มีอาณาเขตครอบคลุมไปทั้งในย่านสีลมและบางรัก โดยมีสถานที่ดำเนินงานอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญโดยตรง ซึ่งท่านผู้อ่านอาจจะเข้าชมงานได้ทุกวันหยุดราชการ หรือพบปะกับกลุ่มฯ ของเราได้ทุกวัน

 

       จากสมาชิกก่อร่างสร้างกลุ่ม 14 คน จนบัดนี้เรามีสมาชิกทั้งสิ้น 46 คน และจเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนายังจะเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยอุดมคติที่ว่า “รัก นบนอบ เสียสละ’ พวกเราถือว่าความสุขในโลกนี้ไม่มีความสุขไหนจะมากเทียบเท่ากับที่เราได้เห็นผู้อื่นมีความสุข พวกเราได้ร่วมกันปฎับิติงานด้วยความเสียสละ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทุกคนต้องทำตามข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด เพราะเราถือว่าผู้ที่ได้เป็นมาชิก คือผู้ที่ได้พัฒนาตนเองมาแล้วเป็นอย่างดีนั่นเอง

 

เราหวังว่าผลงานของเรา คงได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อ่านด้วย


Author: ‘ธรรมอุดม’ อสช 23678